Links for MySQL-python-ct

MySQL-python-ct-0.1.3.zip
MySQL-python-ct-0.1.2.zip
MySQL-python-ct-0.1.1.zip
MySQL-python-ct-0.1.zip
0.1 home_page
0.1 download_url
0.1.1 home_page
0.1.1 download_url
0.1.2 home_page
0.1.2 download_url
0.1.3 home_page
0.1.3 download_url
http://www.python.org/peps/pep-0249.html
http://www.mysql.com/
http://sourceforge.net/projects/mysql-python