Links for manifesto

manifesto-0.3.3.tar.gz
manifesto-0.3.1.tar.gz
manifesto-0.4.tar.gz
manifesto-0.3.tar.gz
manifesto-0.2.tar.gz
manifesto-0.3.2.tar.gz
manifesto-0.1.tar.gz
manifesto-0.4.1.tar.gz
0.4.1 home_page
0.1 home_page
0.3.3 home_page
0.3 home_page
0.3.1 home_page
0.3.2 home_page
0.2 home_page
0.4 home_page