Links for mega.py

mega.py-0.8.4.tar.gz
mega.py-0.8.5.tar.gz
mega.py-0.8.1.tar.gz
mega.py-0.8.2.tar.gz
mega.py-0.8.tar.gz
mega.py-0.8.6.tar.gz
mega.py-0.8.3.tar.gz
mega.py-0.9.tar.gz