Links for mmseg

mmseg-1.2.4.tar.gz
mmseg-1.3.0.tar.gz