Links for netbytes

netbytes-1.3.tar.bz2
netbytes-1.3.zip
netbytes-1.3.win-amd64.exe
netbytes-1.3.win32.exe
http://code.google.com/p/netbytes/
https://groups.google.com/forum/#!forum/netbytes