Links for ore.xd

ore.xd-0.5.1-py2.5.egg
ore.xd-0.5.0-py2.5.egg
ore.xd-0.5.0.tar.gz
ore.xd-0.5.1.tar.gz