Links for diacs

diacs-0.1.2.tar.gz
diacs-0.1.1.tar.gz
diacs-0.1.3.tar.gz