Links for aniftp2

aniftp2-0.3.1.tar.gz
aniftp2-0.2.1.tar.gz
aniftp2-0.3.0.tar.gz