Links for losetup

losetup-1.0.1.tar.gz
losetup-2.0.7.tar.gz
losetup-2.0.6.tar.gz