Links for lshash

lshash-0.0.3dev.tar.gz
lshash-0.0.2dev.tar.gz